САМОСТАЛАН ИЗЛАЗАК ИЗ НАСИЉА – ПРЕВЕЛИКО ОЧЕКИВАЊЕ ОД ЖРТАВА

Аутономни женски центар(АЖЦ) је женска невладина организација основана 1993.године. АЖЦ се више од 20 година бори за бољи законодавни оквир, побољшање праксе у поступању државних институција и унапређењу права жртава у области насиља према женама. Ове године је за свој рад  добиo ,,Награду за допринос унапређења права жртава“ од Виктинолошког друштва Србије. Координаторка консултантског тима АЖЦ-а Данијела Пешић говори о неповерењу жена према институцијама и истиче да је ,,недостатак ефикасне међуинституционалне сарадње узрок непријављивања насиља“.

Како подстакнути јавност, тј.људе око нас да активније реагују на насиље које не утиче директно на њих, али се дешава у њиховој непосредној близини?

Суштинско питање је да шира, али и стручна јавност препозна озбиљност овог проблема и његове последице на децу и друге особе изложене насиљу. Томе свакако највише могу допринети медији и јавне кампање, али једино ако промене приступ у извештавању о насиљу према женама, тако да то искључује сензационализам и кршење људских права оних о којима извештавају. Емитујући реалитy програме и не реагујући на адекватан начин на насиље које се дешава у јавном животу, медији у великој мери доприносе релативизацији проблема насиља према женама.

 Постоји велики број жена које не желе да признају да су претрпеле или трпе насиље. Како им успешно прићи, показати и уверити их да не треба да трпе било који облик насиља?

 
Пре свега, важно је послати поруку свакој жени да је насиље неприхватљиво и законом кажњиво дело, те да насиље није њихова кривица, већ насилникова. Уз то, нужно је да им се укаже на надлежности служби које делују у области заштите од насиља у породици, како би знале коме могу да се обрате и шта могу да остваре од права и услуга подршке. Дакле, кључно је да жене имају прецизне и тачне информације о својим правима и могућностима за заштиту од насиља.

Који је највећи институционални недостатак због којег жене ретко пријављују насиље, а често и када пријаве врло брзо одустају од тужбе и даљег поступка?

Истраживања показују да је изражено неповерење жена у институције генерално, пре свега, зато што уочавају да је блага казнена политика у односу на учиниоце насиља у породици и да судски поступци трају јако дуго. Сазнања из медија о случајевима насиља, такође, доприносе томе да се жене тешко одлучују да пријаве насиље. Кључни узрок за такво стање представља недостатак систематске и ефикасне међуинституционалне сарадње, која би подразумевала редовну размену информација између служби, планирање мера за заштиту од насиља, као и заједничко праћење ефеката предузетих мера. Свакако, жене (неретко) одустају од пријаве и/или мењају исказ због карактеристика самог феномена насиља према женама у партнерском односу.

У којој мери је чињеница да је веома мали број жртава спреман да говори о личном  искуству са насиљем последица институционалног система? На који начин би се могло побољшати функционисање институција надлежних за ову област?

Имајући у виду да је генерално тешко јавно говорити о личним (интимним) искуствима, разумљиво је да жене са искуством насиља не желе да говоре о свом искуству са насиљем. Неки од узрока су стид, страх од осуде околине, осећај кривице и одговорности за насиље које трпи (чему насилник успешно доприноси, пребацујући одговорност за све на жртву). Функционисање институција најбоље је побољшати систематским праћењем и проценом ефеката њиховог рада, те адекватним награђивањем и санкционисањем поступајућих службеника/-ца, што се још увек не примењује у Републици Србији.

Будући да се грађани често обраћају полицији и центру за социјални рад, да ли занемарују улогу суда и тужилаштва?

 Сасвим је у реду што се обраћају (углавном) полицији и (нешто мање) центру за социјални рад, с обзиром на то да су у питању две службе које имају значајна овлашћења када је у питању заштита од насиља у породици. Могуће је да би могли у већој мери и директније да се обраћају тужилаштву и на тај начин више користе ресурсе ове институције.

Предат је законски предлог да се након пријаве насиља, насилник удаљи из куће на 14 дана, како би жена имала времена да размисли о свему И буде безбедна. Уколико буде усвојен, које највидљивије резултате можемо очекивати?

За сада је извесно да овај предлог неће бити усвојен у скоријој будућности, с обзиром на показан недостатак политичке воље за то. Уколико би се то ипак догодило, изрицање оваквих мера учиниоцима насиља омогућило би хитну заштиту женама жртвама насиља, у смислу ургентног раздвајања од насилника и могућности да донесу одлуке о свом и животу своје деце, као и о потенцијалном покретању судских поступака за заштиту од насиља. Један од главних исхода усвајања хитних мера заштите било би померање тежишта и очекивања да напусте стан/кућу и мењају своје окружење са жртве на учиниоца, чиме би била укинута једна од бројних неправди према женама жртвама насиља и њиховој деци.

АЖЦ је крајем октобра ове године организовао трећу по реду међународну конференцију под називом ,,Примена Конвенције Савета Европе против насиља према женамадве године од њеног ратификовања у РС. Да ли је у пракси дошло до реалних промена у животима жена са искуством насиља, након усвајања Конвенције?

Не, посебно имајући у виду да држава Србија ништа није предузела на промени стања у овој области и усклађивању законодавства са Конвенцијом од њеног усвајања.

Да ли планирате покретање неког новог пројекта или иницијативе за јос неки предлог закона ради боље заштите жртава и њихових права?

Аутономни женски центар редовно прати политике у области заштите од насиља и предлаже одговарајуће измене и/или допуне, а још увек су актуелни сви предлози АЖЦ-а за измене неких закона (нпр. Кривичног законика, Закона о полицији), с обзиром на то да ниједан није усвојен.

Коју поруку поручују држава и њени органи женама жртвама насиља, а коју медији?

Верујем да је одговор на ово питање садржан у већини претходних. И једни и други имају превелика очекивања од жена жртава насиља у смислу (самосталног) изласка из насиља, при чему неретко пребацују одговорност за насиље коме су изложене на саме жртве.